Algemene informatie ALV

Het bestuur organiseert eenmaal per jaar (maart ) een Algemene Ledenvergadering, waarin men verantwoording aflegt voor haar handelen. Tijdens deze vergaderingen worden onder andere besluiten genomen over grote uitgaven, besteding van inkomsten, vaststelling contributie, beleidskeuzes etc. Ook vinden in deze vergaderingen verkiezingen van bestuursleden plaats.

De precieze gang van zaken is beschreven in het huishoudelijk reglement. De oproep voor de ALV vindt plaats door de publicatie hiervan op de website www.tcleerbroek.nl en via email. Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van zaken die de ALV betreffen, dan kunt terecht bij de secretaris of voorzitter van de vereniging. 

 

De stukken voor de ALV zijn op te vragen via de website, dit laatste is alleen voor leden mogelijk.